Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Shawaa Lixaa-Western Shao Zone Attorney Office

Ergama, Mul’ataa fi Duudhaa Mana Hojichaa

Olaantummaa seeraa

1.Duudhaa

Haqummaa

Bilisummaa Ogummaa

Itti gaafatamummaa

Iftoomina

Al-loogummaa

Fakkeenyummaa

Hirmaachisummaa

Tajaajila gahumsa qabu kennuu

Jijjiiramaaf qophaa’uufi hojjechuu

Beekumsaa fi amantaan hogganuu

Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi

Aadaa gareen hojachuudha.

Ergama

Godina Shawaa Lixaa  keessatti namoota heeraa fi seera darbanii fi gocha yakkaatiin shakkaman seeratti dhiyeessuun murtii saffisaa fi haqa qabeessa ta’e itti kennuu fi kennisiisuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessisuudhaan nagaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu, dantaa hariiroo hawaasaa ummataa fi mootummaa kabachiisuu, ragaa seera qabeessa ta’e mirkaneessuun  galmeessuu, hubannoo seeraa hawaasichaa gabbisuu, seerotni sadarkaa isaanii eegataniifi heera mootummaan walsiman  akka wixineeffamanii fi bifa wal fakkaatuun hojii irra akka oolu taasisuu.

Mul’ata

Godina Shawaa Lixaa keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuun  sirna haqaa amantaa uummataa horate uumuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu.

Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Shawaa Lixaa-Western Showa Zone Attorney Office

Ergama,mul’ataafi dudhaalee Mana Hojii keenyaa

  Ergama(Mission)

Godina Shawaa Lixaa  keessatti namoota heeraa fi seera darbanii fi gocha yakkaatiin shakkaman seeratti dhiyeessuun murtii saffisaa fi haqa qabeessa ta’e itti kennuu fi kennisiisuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessisuudhaan nagaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu, dantaa hariiroo hawaasaa ummataa fi mootummaa kabachiisuu, ragaa seera qabeessa ta’e mirkaneessuun  galmeessuu, hubannoo seeraa hawaasichaa gabbisuu, seerotni sadarkaa isaanii eegataniifi heera mootummaan walsiman  akka wixineeffamanii fi bifa wal fakkaatuun hojii irra akka oolu taasisuu.

Ø  Mul’ata (Vision) 

Godina Shawaa Lixaa keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuun  sirna haqaa amantaa uummataa horate uumuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu.

Ø  Duudhaalee (Core Values) 

 • Olaantummaa seeraa
 • Haqummaa
 • Bilisummaa Ogummaa
 • Itti gaafatamummaa
 • Iftoomina
 • Al-loogummaa
 • Fakkeenyummaa
 • Hirmaachisummaa
 • Tajaajila gahumsa qabu kennuu
 • Jijjiiramaaf qophaa’uufi hojjechuu
 • Beekumsaa fi amantaan hogganuu
 • Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi
 • Aadaa gareen hojachuudha.